1. رفسنــــجان، شهــــرک صنــــعتی
  2. صندوق پستی: 77175856
  3. تلفکس: 34260745 - 34269619 - 034
  4. شمـــاره پروانه بهــره بـرداری: 63597/90
  5. ایمبل: info@behroshd.ir
  6. تلگرام: behroshdkavir@
  7. اینستاگرام: behroshdkavir
Slider
No Internet Connection