صابون محلول پاشی غیر یونی wet max

مصرف صابون محلولپاشي به ماکس به همراه كودهاي مايـع باعث نگـهداري طولاني تر كـودهاي مايـع روي برگ گياهـان شـده كه در نتيجـه اثر آنهـا را افـزايش مـي دهد.

صـابون محلولپاشـي به ماکس با دارا بودن خاصيت خيس كنندگي و پخش كنندگي و از بـين بردن نيروي جـذب سطحـي قطـرات، باعث ميشود تا ذرات پاشيده بخوبي روي برگ و اندام هاي گياه پخش شوند.

هر قطـره روي بـرگ می تواند مانند ذره بين عمل کرده و باعث آفتاب باعث سوختـگي نقطـه اي روي برگ گيـاه شود . ولي مخلوط نمودن صابون محلولپاشـي به ماکس با محلولي كه پاشيده ميشود ، حالت قطره اي شدن را از بين ميبرد.

صابـون محلولپـاشي به ماکس خنـثي ميباشـد. یعنی نه اسیدی است و نه قلیایی. لـذا مانند شوينده هاي موجـود که قليایی هستند باعث سوزندگي نخواهد شد.

اگر سطـح برگ گرد و خاک باشد ، محلولپـاشي صـابون به ماکس به همـراه آب باعـث شستـشوي بـرگ و سهـولت تنـفس و عمـل فتـوسنتز می شود و كـربن گيـري را افـزايش ميدهد.

همچنین صابون محلولپاشي به ماکس باعث افزایش حلالیت کودها میگردد.

آنالیز محصول 1 لیتر در هزار لیتر آب در محلول پاشی
دستور مصرف 1لیتر در 1000 لیتر آب
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection