کائوسول

(کائولین فراوری شده با گوگرد و مواد همراه)

یا گوگرد سفید

ویژگی ها در هوای گرم عامل محدود کننده برای فعالیت فتوسنتزی،دمای بالا همراه با تابش فعال فتوسنتز زیاد و اختلاف فشار بخار است.
دانه های رس کائولین بیشتر در حفظ بخشی از فعالیت فتوسنتزی موثر است.
کائولین باعث کاهش تعرق میشودو دمای برگ را کاهش میدهد.
به نظر میرسد کائولین از طریق دو سازوکار کاهش پرتوهای مضری که به سطح میوه می رسند و کاهش دمای سطح میوه، باعث کاهش آفتاب سوختگی در بسیاری از میوه ها میشود .
محلول پاشی درختان با کائولین سبب کاهش آفتاب سوختگی میوه و تنشهای حرارتی وارده بر درخت میشود و در نتیجه بازارپسندی میوه را افزایش میدهد.
تنها مساله ای که در استفاده از کائولین وجو دارد که البته در حد یک فرضیه است این است که در درختان پسته ای که با کائولین محلول پاشی شده اند میوه ها کمی دیرتر از بقیه درختان رسیده اند که در صورت صحت این فرضیه، نسبت به مزایای فراوان این محصول، اهمیتی ندارد.
دستور مصرف توصیه مصرف: طبق نظر کارشناس ناظر.
قبل از مصرف در سطح محدود آزمایش شود.
به وسیله سم پاش مجهز به هم زن محلول پاشی گردد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection