هگزافلومورون به رشد Hexaflumoron EC 10%

مکانیسم اثر: هگزافلومورون، از حشره کش های گروه بنزوئیل اوره با اثر سیستمیک، نفوذی و گوارشی است که از سنتز کیتین جلوگیری می کند. اين حشره‌کش روي مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره هاي سنين اوليه مؤثرتر است و توصيه می‌شود که در مبارزه در نسل اول استفاده شود.

معرفی محصول کلاس خطر: II (سمیت حاد ندارد)
Acute oral LD50 for rats=> 5000 mg/kg IRAC: 15
مکانیسم اثر: هگزافلومورون، از حشره کش های گروه بنزوئیل اوره با اثر سیستمیک، نفوذی و گوارشی است که از سنتز کیتین جلوگیری می کند. اين حشره‌کش روي مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره هاي سنين اوليه مؤثرتر است و توصيه می‌شود که در مبارزه در نسل اول استفاده شود.
مزایای محصول هگزافلومورون، يك تركيب تخم كش و لاروكش است كه اثر لاروكشی آن از طريق گوارشی می باشد و تدريجا عمل می‌كند. مهمترين و بارزترين عمل هگزافلومورون جلوگيری از پوست اندازی حشره در مراحل لاروی است. لاروهايي كه تحت تاثير هگزافلومورون قرار می گيرند، پوست اندازی نكرده و تلف می شوند. استفاده از اين تركيب، تغذيه لارو را متوقف کرده و از تبديل لارو به شفيره و نهايتا حشره بالغ جلوگيری‌ می کند و ميزان خسارت كاهش می يابد. هگزافلومورون در كاهش جفتگيری و تخم ريزی حشرات بالغ موثر می باشد. و استفاده از آن به همراه روغن ولک، در اوایل بهار برای مبارزه با آفات پروانه چوب‌خوار و سرشاخه خوار پسته بسیار موثر است.
توصیه مصرف پسته: آفت پسیل، به میزان 7/0 - 5/0 لیتر در 1000 لیتر آب.
مرکبات: آفات پروانه مینوز، cc 25 سم همراه cc 300 روغن در100 لیتر آب، در دو نوبت و به فاصله 10 روز سمپاشی شود.
ملاحظات هگزافلومورون روی لاروها به ويژه لاروهايی كه تازه از تخم بيرون آمده اند، تاثير بارزی دارد لذا سمپاشی اوليه و به موقع موجب كاهش خسارت وارده به محصول می شود. تكرار سمپاشی‌ها بايد با فواصل مناسب انجام شود تا مانع رشد مجدد حشره گردد. در برنامه مديريت مبارزه تلفيقی (IPM) به منظور حذف يا كاهش مصرف حشره كش هایی با دامنه اثر وسيع، بهتر است حشره كش هگزافلومورون را به تنهايی يك بار به عنوان اولين سم در آغاز فصل استفاده نمود. تجربه نشان داده است كه در مقايسه با سمپاشي های مكرر، استفاده از اين روش بسيار موثر می باشد. برای مهار كردن آفات متعدد، در صورت لزوم، حشره كش هگزافلومورون را مي توان در برنامه سمپاشی با سموم اختصاصی مثل كنه كش ها بصورت توام استفاده كرد. ارزيابی ‌حشره‌كش هگزافلومورون حداقل بايد 4 روز بعد از سمپاشی‌ باشد. در هنگام ارزيابی بايد به لاروهايی كه زنده هستند ولی ‌تغذيه نمی كنند هم توجه نمود. برای تعیین زمان سم پاشی این حشره کش روی چوب خوار پسته، حتما با کارشناس خبره مشورت شود. هگزافلومورون روی بسياری از آفات به ويژه پروانه ها، سخت بال پوشان، دوبالان(مگسها) و جوربالان(هوموپترا) موثر بوده و به جز پسيل پسته، پسيل گلابی‌ و مگس سفيد، تاثير آن روی ساير حشرات مكنده محدود می‌باشد. هگزافلومورون برای پستانداران كم خطر بوده و روی حشرات مفيد تاثير بسيار اندكی دارد. بررسی های آزمايشگاهی نشان داده است كه ماده موثر هگزافلومورون روی حشرات مفيد مثل زنبور تريكوگراما بی اثر می باشد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection