گوگرد گرانول 90% به ماکس

مجموعه: کودها

گوگرد ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی برای تشکیل و رشد سلولها و افزایش فتوسنتز گیاهان است. گوگرد عنصری است که به مدت طولانی به عنوان قارچ کش استفاده می شود. محلول پاشی گوگرد، موجب پیشگیری و مبارزه با بیماری های قارچی مثل سفیدک و کپک های سطحی شده و همچنین موجب کاهش جمعیت آفاتی چون کنه، شته، تریپس و پسیل می گردد.

ویژگی ها مصرف خاکی گوگرد گرانوله به مکس باعث کاهش اسیدیته و افزایش جذب عناصر غذایی موجود در خاک می گردد.
همچنین اصلاح کننده خاکهای قلیایی ،سنگین و شور می باشد.
آنالیز محصول گوگرد گرانوله 90%
دستور مصرف خاکی باغی:100-50 کیلوگرم در هکتار
خاکی زراعی :50-25 کیلوگرم در هکتار
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection