پی اچ کنترل PH CONTROL

مجموعه: مکمل ها

پی اچ کنترل، مکمل کاهش دهنده قلیائیت و تنظیم کننده PH آب محلول پاشی است و به همراه سموم و کودهای محلول پاشی جهت بهبود تأثیر و عملکرد آنها استفاده می شود.

معرفی محصول پی اچ کنترل، مکمل کاهش دهنده قلیائیت و تنظیم کننده PH آب محلول پاشی است و به همراه سموم و کودهای محلول پاشی جهت بهبود تأثیر و عملکرد آنها استفاده می شود.
مزایای محصول پی اچ کنترل، با کاهش و تنظیم HP محلول پاشی در ناحیه 7>HP>6 که مناسب ترین ناحیه و محدوده HP برای افزایش مدت زمان نیمه عمر آفت کش ها در اثر هیدرولیز ماده موثره آنها در تانک سم پاشی است را افزایش می دهد. این محدوده، همچنین مناسب ترین محدوده جهت عملکرد و جذب بهتر کودهای محلول پاشی در گیاه است. به عبارتی، استفاده از این محصول، عوارض سوء قلیائیت آب های غیر مرغوب محلول پاشی را، بر سموم و کودهای مصرفی کاهش داده، موجب دوام، عملکرد و تاثیر بیشتر سموم مصرفی و جذب و همچنین نفوذ بهتر کودها از طریق برگ می شود. این محصول، قابلیت استفاده همراه با اکثر کودها، سموم حشره کش، علف کش و سایر آفت کش ها را داشته و برای کلیه محصولات باغی و زراعی، در طول فصل رشد قابل استفاده است. استفاده از آن بسیار آسان بوده و خطرات استفاده از اسید و مواد شیمیایی دیگر را ندارد.
توصیه مصرف مایع: 1 لیتر در 1000 لیتر آب به همراه آفت کش یا کود مصرفی
پودری: 0.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب به همراه آفت کش یا کود مصرفی
ملاحظات مقدار توصیه شده، عمومی است و بهتر است با توجه به قلیائیت(PH) آب محلول پاشی مورد استفاده، و مواد و سموم همراه مصرفی و مشورت با کارشناس مجرب استفاده شود. باید توجه داشت که در مجموع، حشره کش ها نسبت به قارچ کش ها و تنظیم کننده های رشد، در مقابل هیدرولیز قلیائی حساس ترند. همچنین، حشره کش هایی که درکلاس های ارگانو فسفات(مثل کلرپیــــریفوس)، کاربامات(مثل متیــــوکارب) و پایروتروئید(مثل پرمترین)، می باشند، نسبت به هیدرولیز قلیایی بسیار حساس تر هستند. این محصول نباید به هیچ وجه به تنهایی بر روی گیاهان محلول پاشی شود. از اختلاط این محصول با ترکیبات قلیایی مثل عصاره جلبک دریایی و هیومیک اسید و سموم اکسی کلرور مس، بردو و تری سیکازول خودداری شود.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection