صابون گوگردی Sulfur Wetting Agent

مجموعه: مکمل ها

صابون گوگردی، ترکیبی از گوگرد سوسپانسیون به همراه مواد سورفکتانت است که خواص گوگرد و صابون محلول پاشی را به صورت توامان دارد. گوگرد ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی برای تشکیل و رشد سلولها و افزایش فتوسنتز گیاهان است. محلول پاشی گوگرد، موجب پیشگیری و مبارزه با بسیاری از بیماری های گیاهی قارچی و همچنین کاهش جمعیت آفات می گردد. این محصول با از بین بردن نیروی جذب سطحی قطرات محلول مورد مصرف، باعث می شود تا تمامی سطح برگ ها به صورت یکنواخت خیس شده و ذرات گوگرد به خوبی روی برگ و اندام های گیاه پخش شود و این امر، تاثیر، دوام و عملکرد آن را افزایش می دهد.

معرفی محصول صابون گوگردی، ترکیبی از گوگرد سوسپانسیون به همراه مواد سورفکتانت است که خواص گوگرد و صابون محلول پاشی را به صورت توامان دارد. گوگرد ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی برای تشکیل و رشد سلولها و افزایش فتوسنتز گیاهان است. محلول پاشی گوگرد، موجب پیشگیری و مبارزه با بسیاری از بیماری های گیاهی قارچی و همچنین کاهش جمعیت آفات می گردد. این محصول با از بین بردن نیروی جذب سطحی قطرات محلول مورد مصرف، باعث می شود تا تمامی سطح برگ ها به صورت یکنواخت خیس شده و ذرات گوگرد به خوبی روی برگ و اندام های گیاه پخش شود و این امر، تاثیر، دوام و عملکرد آن را افزایش می دهد.
مزایای محصول میزان مصرف صابون گوگردی با توجه به ذرات ریز یکنواخت میکروسکوپی آن و سطح تماس بیشتر و توزیع و پخش شوندگی و چسبندگی بهتر آن در سطح برگها و ساقه های گیاه، نسبت به سایر اشکال گوگرد، خیلی کمتر و تاثیرگذاری و عملکرد آن بسیار بهتر و احتمال برگ سوزی و صدمه آن به گیاه بسیار کم است. صابون محلول پاشی، سطح برگ های آلوده را کاملا شستشو داده و با بازتر کردن روزنه های برگ ها علاوه بر شستن گرد و غبار، ترشحات و فضولات ناشی از آفات و شیره های نباتی، تاثیر گوگرد، و افزایش عملکرد آن را، موجب می شود. این محصول، با استفاده از بهترین مواد اولیه و با بهترين تركيب مناسب گیاهان و بدون سمیت و اثرات زیست محیطی مخرب تولید شده است.
آنالیز محصول گوگرد عنصری: 50 درصد
صابون محلول پاشی: 10 درصد
توصیه مصرف محلول پاشی: 5 _ 2 لیتر در 1000 لیتر آب/هکتار
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع گیاه، هدف و زمان استفاده و... قابل تغییر است. بهتر است قبل از مصرف، در سطح محدود آزمایش شود. در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در هوای گرم و تابش شدید نور آفتاب و بر روی گیاهانی که نسبت به محلول پاشی گوگرد حساس هستند و همچنین گیاهانی که تحت شرایط استرس مانند خشکی هستند خودداری گــردد. قابلیــت اختـــلاط با ترکیبات اسیدی و روغن های معدنی را ندارد. جهت اختلاط با سایر کودها و سموم انجام تست های سازگاری قبل از مصرف الزامی است.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection