اوره سولفات Urea Sulfate

مجموعه: کودها

اوره سولفات، کود مایع آبیاری، متشکل از عناصر ازت و گوگرد محلول(سولفات) است. ازت، جزء اصلی تمام سلول های گیاه، اعم از پروتئین ها، و کلروفیل است و بخش عمده ای از ساختار آنزیم ها و کاتالیزورهای افزایش دهنده سرعت فرایندهای متابولیسمی گیاه را ازت تشکیل می دهد. گوگرد، جزئی از ترکیب اسیدهای آمینه و پروتئین های گیاهی بوده و از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه است. یون سولفات این محصول، علاوه بر جذب مستقیم توسط گیاه، خاصیت کاهش قلیائیت(PH) و اصلاح کنندگی خاک را داراست.

معرفی محصول اوره سولفات، کود مایع آبیاری، متشکل از عناصر ازت و گوگرد محلول(سولفات) است. ازت، جزء اصلی تمام سلول های گیاه، اعم از پروتئین ها، و کلروفیل است و بخش عمده ای از ساختار آنزیم ها و کاتالیزورهای افزایش دهنده سرعت فرایندهای متابولیسمی گیاه را ازت تشکیل می دهد. گوگرد، جزئی از ترکیب اسیدهای آمینه و پروتئین های گیاهی بوده و از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه است. یون سولفات این محصول، علاوه بر جذب مستقیم توسط گیاه، خاصیت کاهش قلیائیت(PH) و اصلاح کنندگی خاک را داراست.
مزایای محصول اوره سولفات، با ترکیبی از ازت و گوگرد، به طور همزمان، علاوه بر تامین ازت و گوگرد مورد نیاز گیاه، با کاهش تشکیل یون بی کربنات و حذف اثر سوء استفاده از کود اوره در خاک های شور، آهکی و قلیایی، و با کاهش PH خاک، قابلیت حلالیت و جذب سایر عناصر ماکرو(به خصوص فسفر و کلسیم) و عناصر میکرو(به ویژه آهن) موجود در خاک را توسط گیاه به خوبی افزایش می دهد. درصد ازت این محصول، 4/1 و خاصیت اسیدیته(PH<1) آن بسیار بیشتر از کود سولفات آمونیوم بوده، و همچنین با توجه به کاهش تشکیل یون بی کربنات، اثرات سوء استفاده از کود اوره در خاک های آهکی و قلیایی را ندارد. استفاده از آن در سیستم های آبیاری، از گرفتگی دریپرها جلوگیری و برطرف کننده رسوب سیستمهای آبیاری ناشی از کربنات ها و سدیم می باشد.
آنالیز محصول ازت: 30 درصد
گوگرد محلول : 15 درصد
pH<1
توصیه مصرف کود آبیاری: باغات: 80 _ 40 و زراعت: 40 _ 20 لیتر در هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده عمومی است و بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، میزان محصول، شدت کمبود، نوع آب و خاک... قابل تغییر بوده و با توجه به نیاز گیاه در 3 نوبت قابل تکرار است. این محلول را، به تدریج و به طور یکنواخت به آب آبیاری اضافه نمایید. در دمای مناسب، دور از تابش نور خورشید نگهداری گردد. از اختلاط آن با ترکیبات قلیایی و کلسیمی خودداری گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection