فیسیکس(کلات آهن) EDDHA Fe- 6

مجموعه: کودها

فیسیکس، کود آهن پودری 6 درصد کلات شده با EDDHA کاملا محلول در آب، برای مصرف خاکی است که برای رفع سریع کمبود آهن گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. آهن، در تولید کلروفیل، تنفس، فتوسنتز و فعالیت بسیاری از آنزیم های گیاه نقش دارد. موجب غنی سازی و بالابردن عیار محصول و کیفیت دانه و میوه، افزایش کلروفیل و سبزینه گیاه می گردد. کمبود آهن، موجب زردبرگی گیاهان شده و کاهش عملکرد رشد و محصول گیاه را موجب می شود.

معرفی محصول فیسیکس، کود آهن پودری 6 درصد کلات شده با EDDHA کاملا محلول در آب، برای مصرف خاکی است که برای رفع سریع کمبود آهن گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. آهن، در تولید کلروفیل، تنفس، فتوسنتز و فعالیت بسیاری از آنزیم های گیاه نقش دارد. موجب غنی سازی و بالابردن عیار محصول و کیفیت دانه و میوه، افزایش کلروفیل و سبزینه گیاه می گردد. کمبود آهن، موجب زردبرگی گیاهان شده و کاهش عملکرد رشد و محصول گیاه را موجب می شود.
مزایای محصول فیسیکس، کاملا خالص و به فرم کلات، برای جبران کمبود آهن در تمامی خاک‌ها، به خصوص خاکهای قلیایی، آهکی و شور با فشردگی و تراکم بالا، به صورت مصرف خاکی همراه با آب آبیاری و یا در انواع سیستم های آبیاری تحت فشار و برای تمامی گیاهان قابل استفاده است. استفاده از این محصول، اثرات ناشی از فقر آهن در گیاه مانند زردبرگی، کاهش تعداد دانه در خوشه، کوچک شدن دانه ها را مرتفع می نماید. کلات شدن آهن با EDDHA، جذب مناسب آن توسط ریشه گیاه حتی در آب ها و خاک های قلیایی نامرغوب را موجب شده است.
آنالیز محصول آهن کلات : 6 درصد EDDHA
اورتو-اورتو: 4.8 درصد
توصیه مصرف کود آبیاری: باغات: 80 _ 40 گرم برای هر درخت در طول دوره رشد.
زراعت: 15 _ 5 کیلوگرم در هکتار در طول دوره رشد.
ملاحظات مقادیر توصیه شده عمومی بوده و بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، میزان محصول، شدت کمبود، آب و خاک منطقه و... قابل تغییر است. مصرف این کود به صورت تقسیط و در چند مرحله، کارایی بهتری دارد. هرگز از این محصول برای محلول پاشی استفاده نکنید چرا که جذب این کود فقط از طریق ریشه است.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection