کودهای کامل زئو ارگانیک گرانوله

مجموعه: کودها

کودهای کامل ماکرو زئو ارگانیک گرانوله، با درصد بالا و بالانس های متفاوتی از عناصر ماکروالمنت ازت، فسفر و پتاسیم، به همراه زئولیت، هیومیک اسید، ماده آلی، کلسیم و گوگرد هستند که به صورت مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرند. این عناصر، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالابردن عیار محصول آنها دارند.

معرفی محصول کودهای کامل ماکرو زئو ارگانیک گرانوله، با درصد بالا و بالانس های متفاوتی از عناصر ماکروالمنت ازت، فسفر و پتاسیم، به همراه زئولیت، هیومیک اسید، ماده آلی، کلسیم و گوگرد هستند که به صورت مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرند. این عناصر، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالابردن عیار محصول آنها دارند.
مزایای محصول هیومیک اسید و مواد آلی موجود در این کود، ریشه زایی و ظرفیت نگهداری آب در خاک، مقاومت به شوری و حاصلخیزی و باروری آن را افزایش داده و موجب جذب بیشتر عناصر ماکرو و میکرو توسط گیاه می شود. گوگرد به صورت سولفات، از دیگر ترکیبات این کود هاست که در تامین نیاز گیاه به این عنصر و کاهش قلیائیت(PH) خاک، نقش دارد. زئولیت موجود در ساختار این کود، میزان جذب عناصر سنگین و مضر خاک مانند کادمیم، سرب، جیوه را توسط گیاه، کاهش داده، ظرفیت نگهداری، و حفظ رطوبت خاک را افزایش داده و با اصلاح و بهبود وضعیت خاک، میزان عملکرد و باروری گیاه را افزایش می دهد. باید توجه داشت که میزان جذب و عملکرد عناصر، در صورت دسترسی همزمان گیاه به این عناصر و در کودهای کامل بیشتر از کودهای تک عنصری است.
آنالیز محصول NPK (3:14:3)
NPK (3:3:14)
NPK (3:14:14)
NPK (14:3:14)
به همراه:
ماده آلی، هیومیک اسید، کلسیم و گوگرد
توصیه مصرف باغات: 600 _ 400 کیلوگرم در هکتار، به صورت خاکی چالکود.
زراعت: 300 _ 200 کیلوگرم در هکتار، به صورت خاکی.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، میزان محصول، خاک و آب منطقه و... قابل تغییر است و بهتر است میزان دقیق مورد نیاز بر اساس نظر کارشناس مجرب یا بررسی و آنالیز تجزیه خاک مشخص گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection