کود آلی گرانوله NPK (6:3:3)

مجموعه: کودها

کود آلی گرانوله(6:3:3)، ترکیبی متناسب از 12 درصد عناصر ماکروالمنت ازت، فسفر و پتاسیم، به همراه هیومیک اسید و سایر مواد آلی، زئولیت، کلسیم و گوگرد است که به صورت مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد، نقش اصلی و مهمی در تغذیه، سلامتی، رشد، و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالابردن عیار محصول آن دارند.

معرفی محصول کود آلی گرانوله(6:3:3)، ترکیبی متناسب از 12 درصد عناصر ماکروالمنت ازت، فسفر و پتاسیم، به همراه هیومیک اسید و سایر مواد آلی، زئولیت، کلسیم و گوگرد است که به صورت مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد، نقش اصلی و مهمی در تغذیه، سلامتی، رشد، و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالابردن عیار محصول آن دارند.
مزایای محصول هیومیک اسید و مواد آلی موجود در این کود، ریشه زایی و ظرفیت نگهداری آب و حاصلخیزی خاک، مقاومت به شوری باروری گیاه را افزایش داده و موجب جذب بیشتر عناصر ماکرو و میکرو توسط گیاه می شود. گوگرد به صورت سولفات نیز از دیگر ترکیبات این کود است که در افزایش گلدهی، میوه دهی و رشد و عملکرد در واحد سطح گیاه و کاهش قلیائیت(PH) خاک، نقش دارد. زئولیت موجود در ساختار این کود گرانوله، میزان جذب عناصر سنگین و مضر خاک مانند کادمیم، سرب، جیوه را توسط گیاه را کاهش داده، ظرفیت نگهداری، و حفظ رطوبت خاک را افزایش و با اصلاح و بهبود وضعیت خاک، جذب عناصر ماکرو و میکرو را در خاک افزایش می دهد. مزیت گرانوله بودن این کود، باعث می شود تا عناصر موجود در آن به تدریج رها شده و در دسترس گیاه قرار گیرند و هدر رفت و تثبیت این عناصر به حداقل کاهش یابد.
آنالیز محصول ازت: 6 درصد
پتاسییم: 3 درصد
فسفر: 3 درصد
هیومیک اسید
ماده آلی
زئولیت و گوگرد
توصیه مصرف باغات: 1000 _ 600 کیلوگرم در هکتار، به صورت خاکی چالکود.
زراعت: 600 _ 400 کیلوگرم در هکتار، به صورت خاکی.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، میزان محصول، خاک و آب منطقه و... قابل تغییر است و بهتر است میزان دقیق مورد نیاز بر اساس نظر کارشناس مجرب یا بررسی و آنالیز تجزیه خاک مشخص گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection