گوگرد گرانول Garden Sulfur 90%

مجموعه: کودها

این محصول، گوگرد بنتونیت دار 90% به شکل گرانول است. گوگرد، به میزان فراوان در گیاه به ویژه در برگ ها وجود دارد و جزء تشکیل دهنده پروتئین در گیاه بوده و ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی برای تولید اسیدهای آمینه و سنتز پروتئین است. در تشکیل و رشد سلولها و افزایش فتوسنتز گیاهان نقش داشته و در افزایش رشد و عملکرد در واحد سطح گیاه موثر است. مصرف خاکی گوگرد، باعث کاهش قلیائیت (PH) و اصلاح خاک های شور و قلیایی شده و سبب افزایش جذب عناصر غذایی موجود در خاک می گردد.

معرفی محصول این محصول، گوگرد بنتونیت دار 90% به شکل گرانول است. گوگرد، به میزان فراوان در گیاه به ویژه در برگ ها وجود دارد و جزء تشکیل دهنده پروتئین در گیاه بوده و ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی برای تولید اسیدهای آمینه و سنتز پروتئین است. در تشکیل و رشد سلولها و افزایش فتوسنتز گیاهان نقش داشته و در افزایش رشد و عملکرد در واحد سطح گیاه موثر است. مصرف خاکی گوگرد، باعث کاهش قلیائیت (PH) و اصلاح خاک های شور و قلیایی شده و سبب افزایش جذب عناصر غذایی موجود در خاک می گردد.
مزایای محصول گوگرد گرانول، هم در تامین نیاز گیاه به گوگرد و هم در اصلاح خاک های قلیایی و آهکی نقش دارد. پایین آورنده قلیائیت(PH) خاک بوده و سبب آزاد سازی مواد غذایی تثبیت شده در خاک و بهبود عناصر ماکرو و میکرو مغذی توسط ریشه گیاه می گردد. در افزایش سرعت پوسیدگی و تجزیه کودهای آلی نقش داشته و عملکرد آنها را بهبود می دهد. گوگرد گرانول، با فعالیت باکتری های اکسید کننده به صورت سولفات در آمده و نیاز گیاه به این عنصر را تامین می نماید. گرانوله بودن این کود، باعث می شود تا یون سولفات در آن به تدریج رها شده و در دسترس گیاه قرار گیرد و هدر رفت و تثبیت این عنصر به حداقل کاهش یابد. بنتونیت موجود در این محصول، جاذب آب بوده و در افزایش سرعت اکسیداسیون گوگرد نقش دارد. استفاده از این کود را به همراه سایر کودهای ماکرو ازته، پتاسه و فسفره و کودهای میکرو، جذب و عملکرد آنها را بهبود می دهد.
آنالیز محصول گوگرد عنصری: 90 درصد
توصیه مصرف باغات: 600 _ 400 کیلوگرم در هکتار به صورت خاکی چالکود.
زراعت: 400 _ 200 کیلوگرم در هکتار به صورت مصرف خاکی.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، خاک و آب منطقه و... قابل تغییر است. جهت هم افزایی و عملکرد بهتر، به صورت چالکود و همراه با کودهای آلی استفاده گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection