سولفات آهن، سولفات روی، سـولفات منگنز و سولفات مس

مجموعه: کودها

کودهای سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز و سولفات مس به ماکس، از دسته کودهای میکرو المنت تک عنصره پودری کاملا محلول در آب هستند که به صورت کود آبیاری و مصرف خاکی چالکود مورد استفاده قرار می گیرد. آهن، در تولید کلروفیل، تنفس، فتوسنتز و فعالیت بسیاری از آنزیم های گیاه نقش دارد. موجب غنی سازی و بالابردن عیار محصول و کیفیت دانه و میوه، افزایش کلروفیل و سبزینه گیاه می گردد. روی، در جلوگیری از ریزش، سلامت و باز شدن به موقع جوانه ها، گلدهی، گرده افشانی و تلقیح مناسب، تشکیل تخمک، تولید مثل، میزان باردهی، کیفیت خوشه بندی، کمیت و کیفیت میوه در گیاه نقش به سزایی دارد. منگنز، نقش مهمی در کارکرد صحیح اعمال گیاهی فتوسنتز، تنفس و تشکیل سبزینه یا کلروفيل می شود. همچنین در تشکیل بذر، رشد، گلدهی و تولید رنگدانه ها نقش دارد و سبب بهبود جوانه زني و تسريع در رسيدن ميوه در گیاه مي شود. مس، به عنوان کاتالیزور و تنظیم کننده متابولیسم های گیاه لازم بوده و چندین آنزیم را فعال و در سوخت و ساز انرژی و تنفس و رشد گیاه نقش مهمی دارد.

معرفی محصول کودهای سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز و سولفات مس به ماکس، از دسته کودهای میکرو المنت تک عنصره پودری کاملا محلول در آب هستند که به صورت کود آبیاری و مصرف خاکی چالکود مورد استفاده قرار می گیرد. آهن، در تولید کلروفیل، تنفس، فتوسنتز و فعالیت بسیاری از آنزیم های گیاه نقش دارد. موجب غنی سازی و بالابردن عیار محصول و کیفیت دانه و میوه، افزایش کلروفیل و سبزینه گیاه می گردد. روی، در جلوگیری از ریزش، سلامت و باز شدن به موقع جوانه ها، گلدهی، گرده افشانی و تلقیح مناسب، تشکیل تخمک، تولید مثل، میزان باردهی، کیفیت خوشه بندی، کمیت و کیفیت میوه در گیاه نقش به سزایی دارد. منگنز، نقش مهمی در کارکرد صحیح اعمال گیاهی فتوسنتز، تنفس و تشکیل سبزینه یا کلروفيل می شود. همچنین در تشکیل بذر، رشد، گلدهی و تولید رنگدانه ها نقش دارد و سبب بهبود جوانه زني و تسريع در رسيدن ميوه در گیاه مي شود. مس، به عنوان کاتالیزور و تنظیم کننده متابولیسم های گیاه لازم بوده و چندین آنزیم را فعال و در سوخت و ساز انرژی و تنفس و رشد گیاه نقش مهمی دارد.
مزایای محصول از آنجا که از میان عناصر ریز مغذی، نیاز گیاه به چهار عنصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و مس بیشتر از سایر عناصر بوده و کمبود آنها نیز در بیشتر خاک های زراعی ایران مشهود است، این کودها جهت تامین نیاز اختصاصی گیاه به هر یک از این عناصر با توجه به نظر کارشناس خبره و بررسی و آنالیز خاک استفاده شده و مکمل بسیار مناسبی برای کودهای آلی و ماکرو برای غنی سازی و حاصلخیزی خاک هستند.
این کودها کاملا محلول در آب بوده و دارای پایین ترین حد عناصر سنگین و علاوه بر مصرف به صورت کود آبیاری و خاکی، در سیستمهای آبیاری تحت فشار قابلیت استفاده دارند.
آنالیز محصول سولفات آهن: سولفات آهن محلول: 18 تا 20 درصد و گوگرد محلول: 35 درصد
سولفات روی: سولفات روی محلول: 32 تا 34 درصد و گوگرد محلول: 42 درصد
سولفات منگنز: سولفات آهن محلول: 30 تا 31 درصد و گوگرد محلول: 42 درصد
سولفات مس: سولفات مس محلول: 22 تا 24 درصد و گوگرد محلول: 35 درصد
توصیه مصرف کود آبیاری:
سولفات آهن: باغات: 50 _ 25 و زراعت: 20 _ 15 کیلوگرم در هکتار.
سولفات روی: باغات: 25 _ 20 و زراعت: 15 _ 10 کیلوگرم در هکتار.
سولفات منگنز: باغات: 20 – 15 و زراعت: 15 _ 10 کیلوگرم در هکتار.
سولفات مس: باغات: 20 – 15 و زراعت: 15 _ 10 کیلوگرم در هکتار.
خاکی و چالکود:
سولفات آهن: باغات: 75 _ 50 و زراعت: 50 _ 25 کیلوگرم در هکتار.
سولفات روی: باغات: 60 _ 40 و زراعت: 40 _ 25 کیلوگرم در هکتار.
سولفات منگنز: باغات: 50 – 25 و زراعت: 25 _ 15 کیلوگرم در هکتار.
سولفات مس: باغات: 50 – 25 و زراعت: 25 _ 15 کیلوگرم در هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، خاک و آب منطقه و... قابل تغییر است. جهت هم افزایی و عملکرد بهتر، به صورت چالکود و همراه با کودهای آلی استفاده گردد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection