هیومیک اسید گرانول Granular Humic Acid

مجموعه: کودها

این کود با درصد متناسبی از اسید هیومیک گرانوله و ماده آلی از دسته کود هایی است که به صورت چالکود در شروع فصل رشد گیاهان باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی محصول این کود با درصد متناسبی از اسید هیومیک گرانوله و ماده آلی از دسته کود هایی است که به صورت چالکود در شروع فصل رشد گیاهان باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد.
مزایای محصول اسید هیومیک ، ساختار خاک را بهبود بخشیده و باعث افزایش تهویه در آن می شوند. باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک شده و به راحتی آب را در اختیار گیاه قرار می دهند. همچنین از سمیت کود ها و عناصر اضافی موجود در خاک کاسته و مقاومت به کم آبی، شوری و تنش های محیطی را افزایش می دهند. این مزایا موجب افزایش فعالیت باکتری ها و میکروارگانیسم های خاک و حاصلخیزی و باروری آن و ریشه زایی بهتر گیاه می شود. همچنین نیاز به کود های شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می دهند.
آنالیز محصول هیومیک اسید: 40 درصد
توصیه مصرف به صورت خاکی چالکود:
باغی: 600-400 کیلوگرم در هکتار
زراعی: 300-200 کیلوگرم در هکتار
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده و بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و... قابل تغییر است. مصرف این کود برای باغات بصورت چالکود و در مزارع به صورت خاکی قبل از کشت توصیه می گردد.این کود قابلیت اختلاط با اکثر کود های کشاورزی غیر از ترکیبات اسیدی را دارد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection