کلات آلی آهن - Iron

مجموعه: کودها

آیرون، کود کلات آهن مایع 6 درصد کلات شده با EDTA و آمینواسید، برای استفاده به صورت محلول پاشی است که برای رفع سریع کمبود آهن مورد نیاز گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. نیاز گیاهان به آهن، بیشتر از نیاز آنها به سایر عناصر کم مصرف به جز کلر می باشد. آهن، در فرایندهای تثبیت نیتروژن، تشکیل کلروفیل، سیستم های آنزیمی، تنفس، فتوسنتز و انتقال انرژی گیاه نقش دارد. موجب غنی سازی و بالابردن عیار محصول و کیفیت دانه و میوه، افزایش کلروفیل و سبزینه گیاه می گردد. کمبود آهن در خاکهای قلیایی و خاک های شنی بسیار رایج است. کمبود آهن، موجب کلروز و زردبرگی گیاهان شده و موجب کاهش عملکرد و محصول گیاه می گردد.

معرفی محصول آیرون، کود کلات آهن مایع 6 درصد کلات شده با EDTA و آمینواسید، برای استفاده به صورت محلول پاشی است که برای رفع سریع کمبود آهن مورد نیاز گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. نیاز گیاهان به آهن، بیشتر از نیاز آنها به سایر عناصر کم مصرف به جز کلر می باشد. آهن، در فرایندهای تثبیت نیتروژن، تشکیل کلروفیل، سیستم های آنزیمی، تنفس، فتوسنتز و انتقال انرژی گیاه نقش دارد. موجب غنی سازی و بالابردن عیار محصول و کیفیت دانه و میوه، افزایش کلروفیل و سبزینه گیاه می گردد. کمبود آهن در خاکهای قلیایی و خاک های شنی بسیار رایج است. کمبود آهن، موجب کلروز و زردبرگی گیاهان شده و موجب کاهش عملکرد و محصول گیاه می گردد.
مزایای محصول از آنجا که آهن، یک عنصر غیر متحرک در گیاهان است و از طرفی کودهای آهن به کار رفته در خاک به شکل های غیر محلول تبدیل می شوند، محلول پاشی کلات های آن، از موثرترین و سریعترین روش های رفع کمبود آهن در گیاهان است و آیرون، اثرات ناشی از فقر آهن در گیاه را به سرعت بهبود می بخشد. استفاده از آمینو اسید به عنوان کلات کننده در فرمولاسیون این محصول، با تحریک هورمون ها و آنزیم های گیاه، موجب افزایش جذب سریع و انتقال و پخش بهتر عناصر در تمامی اندام های گیاه و افزایش عملکرد و افزایش کیفیت جذب آن توسط گیاه می شود.
آنالیز محصول آهن محلول : 6 درصد
آمینو اسید: 5 درصد
ماده آلی: 5 درصد
توصیه مصرف محلول پاشی: 3-1 لیتر در هزار لیتر آب/هکتار
ملاحظات مقادیر توصیه شده، عمومی بوده و بسته به نوع، میزان کمبود، سن و اندازه گیاه، میزان محصول و... قابل تغییر است. در صورت کمبود شدید آهن در گیاهان، محلول پاشی را تکرار نمائید. در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در هوای گرم و تابش شدید نور آفتاب خودداری گــردد. در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود. ازتماس مستقیم با پوست و چشم جلوگيري و دور از نور آفتاب، دسترس اطفال و حيوانات قرار گيرد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection