کلات آلی منگنز Mn Chlated

مجموعه: کودها

منگنز، کود کلات منگنز مایع 6 درصد کلات شده با EDTA و آمینواسید، برای استفاده به صورت محلول پاشی است که برای رفع سریع کمبود منگنز مورد نیاز گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. منگنز، در تولید کلروفیل به صورت غیر مستقیم نقش دارد. جزئی از آنزیم های تنفسی است و چندین واکنش سوخت و سازی در گیاه را فعال می کند. منگنز، باعث تسریع در جوانه زنی و رسیدگی محصول گیاهان شده و قابلیت دسترسی گیاه به فسفر و کلسیم را افزایش داده و در جذب نیترات در گیاه موثر است. منگنز موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها شده و مقاومت گیاه در مقابل سرمازدگی را افزایش می دهد. کمبود منگنز در خاک های قلیایی، خاک های آهکی، شنی، پیت یا خاک های لجنی بسیار رایج است.

معرفی محصول منگنز، کود کلات منگنز مایع 6 درصد کلات شده با EDTA و آمینواسید، برای استفاده به صورت محلول پاشی است که برای رفع سریع کمبود منگنز مورد نیاز گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. منگنز، در تولید کلروفیل به صورت غیر مستقیم نقش دارد. جزئی از آنزیم های تنفسی است و چندین واکنش سوخت و سازی در گیاه را فعال می کند. منگنز، باعث تسریع در جوانه زنی و رسیدگی محصول گیاهان شده و قابلیت دسترسی گیاه به فسفر و کلسیم را افزایش داده و در جذب نیترات در گیاه موثر است. منگنز موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها شده و مقاومت گیاه در مقابل سرمازدگی را افزایش می دهد. کمبود منگنز در خاک های قلیایی، خاک های آهکی، شنی، پیت یا خاک های لجنی بسیار رایج است.
مزایای محصول محلول پاشی از موثرترین و اقتصادی ترین و سریعترین روش های رفع کمبود منگنز در گیاهان است. محلول پاشی منگنز، اثرات و علائم ناشی از فقر این عنصر در گیاه مانند کلروز بین رگبرگی در برگ های جوان را بهبود می بخشد. استفاده از آمینو اسید به عنوان کلات کننده در فرمولاسیون این محصول، با تحریک هورمون ها و آنزیم های گیاه، موجب افزایش تحرک و جذب سریع و انتقال و پخش بهتر عناصر در تمامی اندام های گیاه و افزایش عملکرد و افزایش کیفیت جذب آن توسط گیاه می شود.
آنالیز محصول منگنز محلول: 6 درصد
آمینو اسید: 5 درصد
ماده آلی: 5 درصد
توصیه مصرف محلول پاشی: 3- 1 لیتر در هزار لیتر آب/هکتار
ملاحظات مقادیر توصیه شده، عمومی بوده و بسته به نوع، میزان کمبود، سن و اندازه گیاه، میزان محصول و... قابل تغییر است. در صورت کمبود شدید منگنز در گیاهان، محلول پاشی را تکرار نمائید. در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در دمــای هوای گرم و نور شدید آفتاب خودداری گــردد. در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود. ازتماس مستقیم با پوست و چشم جلوگيري ودور از نور آفتاب، دسترس اطفال و حيوانات قرار گيرد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection