سولفاکس (گوگرد سوسپانسیون 80%) SULPHAX

مجموعه: کودها

سولفاکس، گوگرد مایع 80 درصد سوسپانسیون است. گوگرد ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی برای تشکیل و رشد سلولها و افزایش فتوسنتز گیاهان است. گوگرد عنصری است که به مدت طولانی به عنوان قارچ کش استفاده می شود و محلول پاشی آن، موجب پیشگیری و مبارزه با بسیاری از بیماری های گیاهی و همچنین موجب کاهش جمعیت آفات می گردد. مصرف خاکی گوگرد، باعث کاهش اسیدیته (PH) خاک و اصلاح خاک های شور و قلیایی شده و سبب افزایش جذب عناصر غذایی موجود در خاک می گردد.

معرفی محصول سولفاکس، گوگرد مایع 80 درصد سوسپانسیون است. گوگرد ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی برای تشکیل و رشد سلولها و افزایش فتوسنتز گیاهان است. گوگرد عنصری است که به مدت طولانی به عنوان قارچ کش استفاده می شود و محلول پاشی آن، موجب پیشگیری و مبارزه با بسیاری از بیماری های گیاهی و همچنین موجب کاهش جمعیت آفات می گردد. مصرف خاکی گوگرد، باعث کاهش اسیدیته (PH) خاک و اصلاح خاک های شور و قلیایی شده و سبب افزایش جذب عناصر غذایی موجود در خاک می گردد.
مزایای محصول میزان مصرف سولفاکس با توجه به ذرات ریز یکنواخت میکروسکوپی آن و سطح تماس بیشتر با آفت و توزیع و پخش شوندگی و چسبندگی بهتر آن در سطح برگها و ساقه های گیاه، نسبت به گوگرد پودری خیلی کمتر و تاثیرگذاری و عملکرد آن بسیار بهتر و احتمال برگ سوزی و صدمه آن به گیاه بسیار کم است. اختلاط آن با آب آسان و همچنین ماندگاری تعلیق آن در تانک سمپاش عالی بوده و همانند نوع پودری به سرعت ته نشین نمی گردد و با تمامی تانک های معمولی سمپاش قابل استفاده است. هنگام مصرف، گرد و غبار ایجاد نمی کند و باعث آزار مصرف کننده نمی شود. انبارش و نگهداری گوگرد سوسپانسیون به واسطه اختلاط در پایه آبی آسانتر است و با توجه به خاصیت شیمیایی و فیزیکی از مخاطرات بسیار کمتری برخوردار است.
آنالیز محصول گوگرد عنصری (S): 80 درصد
توصیه مصرف محلول پاشی: 5 _ 2 لیتر در 1000 لیتر آب/هکتار.
کود آبیاری: 40 _ 20 لیتر در هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، میزان محصول، کیفیت خاک و آب و... قابل تغییر است و با توجه به نیاز گیاه تا 3 نوبت با فاصله حداقل 20 روز قابل تکرار است.توصیه می‌گردد همواره ابتدا محلول مصرفی در سطح کوچک آزمایش شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و نور شدید آفتاب اجتناب شود. قابلیت اختلاط با ترکیبات قلیایی و روغن های معدنی را ندارد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection