آمینوکا(کلات کلسیم + آمینواسید) AminoCa

مجموعه: کودها

آمینوکا، کود مایع کلات کلسیم به همراه آمینو اسید و ازت است. محلول پاشی آن، کمبود کلسیم در دیواره سلولی گیاه و میوه های آن را برطرف و مقاومت فیزیکی و عملکرد سیستم ایمنی را افزایش و موجب کاهش تاثیر تنش های محیطی همچون سرمازدگی، گرمازدگی، شوری، خشکی و آفات بر گیاه می گردد. استفاده از این محصول، استحکام، اندازه میوه، قابلیت ماندگاری و انبارداری محصول را افزایش داده و از عوارض کمبود این عنصر در گیاهان مانند بدشکلی، لهیدگی و ترک خوردگی میوه‌ها، عارضه لکه پوست استخوانی(پسته) و... پیشگیری میکند.

معرفی محصول آمینوکا، کود مایع کلات کلسیم به همراه آمینو اسید و ازت است. محلول پاشی آن، کمبود کلسیم در دیواره سلولی گیاه و میوه های آن را برطرف و مقاومت فیزیکی و عملکرد سیستم ایمنی را افزایش و موجب کاهش تاثیر تنش های محیطی همچون سرمازدگی، گرمازدگی، شوری، خشکی و آفات بر گیاه می گردد. استفاده از این محصول، استحکام، اندازه میوه، قابلیت ماندگاری و انبارداری محصول را افزایش داده و از عوارض کمبود این عنصر در گیاهان مانند بدشکلی، لهیدگی و ترک خوردگی میوه‌ها، عارضه لکه پوست استخوانی(پسته) و... پیشگیری میکند.
مزایای محصول کلات بودن کلسیم، به همراه استفاده از آمینو اسید ارگانیک و ازت در فرمولاسیون تولید آمینوکا، با تحریک هورمون‌ها و آنزیم‌های گیاهی، موجب جذب و انتقال و تاثیر سریع این محصول در سلول‌های اندام های گیاه می گردد. کلات بودن کلسیم به همراه PH پایین آن در آمینوکا، موجب عملکرد ماکزیمم آن، در تمامی محلول پاشی ها، حتی در آب های قلیایی نامرغوب شده است.
آنالیز محصول کلسیم: 12 درصد
آمینو اسید: 5 درصد
ازت: 6 درصد
ماده آلی: 5 درصد
توصیه مصرف محلول پاشی: 2 _ 1 لیتر در 1000 لیتر آب/هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده، عمومی بوده و بسته به نوع، میزان کمبود، سن و اندازه گیاه، میزان محصول و... قابل تغییر است. در صورت نیاز، تکرار محلول پاشی، تا 3 نوبت با فاصله حداقل 20 روز، قابل تکرار است. توصیه می گردد در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود. کودهای کلسیم، قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کود های حاوی فسفر، مس و گوگرد را ندارند و بهتر است به تنهایی استفاده شوند. در صورت تصمیم به اختلاط با سایر مواد، ابتدا در حجم و سطح محدود، آزمایش گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection