آمینوزینک(کلات روی + آمینواسید) AMINOZINC

مجموعه: کودها

آمینوزینک، کود مایع کلات روی به همراه آمینو اسید و ازت است. روی در جلوگیری از ریزش، سلامت و باز شدن به موقع جوانه ها، گلدهی، گرده افشانی و تلقیح مناسب، تشکیل تخمک، تولید مثل، میزان باردهی، کیفیت خوشه بندی، کمیت و کیفیت میوه نقش به سزایی دارد. روی، با بهبود متابولیسم هورمون اکسین و آنزیم ها، موجب افزایش میزان رشد سلول ها و در نتیجه افزایش رشد شاخه ها و جلوگیری از کلروز و کوچکی و باریکی برگ ها در گیاه می گردد.

معرفی محصول آمینوزینک، کود مایع کلات روی به همراه آمینو اسید و ازت است. روی در جلوگیری از ریزش، سلامت و باز شدن به موقع جوانه ها، گلدهی، گرده افشانی و تلقیح مناسب، تشکیل تخمک، تولید مثل، میزان باردهی، کیفیت خوشه بندی، کمیت و کیفیت میوه نقش به سزایی دارد. روی، با بهبود متابولیسم هورمون اکسین و آنزیم ها، موجب افزایش میزان رشد سلول ها و در نتیجه افزایش رشد شاخه ها و جلوگیری از کلروز و کوچکی و باریکی برگ ها در گیاه می گردد.
مزایای محصول کلات بودن روی، به همراه استفاده از آمینو اسید ارگانیک و ازت در فرمولاسیون تولید آمینوزینک، با تحریک هورمون‌ها و آنزیم‌های گیاهی، موجب جذب و انتقال و تاثیر سریع این محصول در سلول های اندام های گیاه می گردد. با توجه به تثبیت و جذب بسیار پایین اکثر ترکیبات روی در خاکهای قلیایی، آهکی و شور کشور ما، محلول پاشی، موثرترین و مقرون به صرفه ترین راه جبران کمبود این عنصر در گیاه است. آمینوزینک، قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودها را دارد.
آنالیز محصول کلات روی: 8 درصد
آمینو اسید: 5 درصد
ازت: 6 درصد
ماده آلی: 5 درصد
توصیه مصرف محلول پاشی: 2 _ 1 لیتر در 1000 لیتر آب/هکتار.
بذر مال: 1 لیتر برای 100 کیلو بذر.
ملاحظات مقادیر توصیه شده، عمومی بوده و بسته به نوع، میزان کمبود، سن و اندازه گیاه، میزان محصول و... قابل تغییر است. در صورت نیاز، تکرار محلول پاشی، تا 3 نوبت با فاصله حداقل 20 روز، قابل تکرار است. در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection