آمینوکا AMINOCA

مجموعه: کودها

کلات کلسیم با آمینواسید

آمینوکا به مکس ترکیبی از کلسیم، آمینو اسید، و ازت و به صورت کلات می باشد.

این کود باعث افزایش مقاومت فیزیکی گیاه شده، در جذب ازت موثر بوده و قدرت جوانه زنی گیاه را افزایش میدهد. سبب افزایش استحکام و اندازه میوه و همچنین افزایش قابلیت ماندگاری و انبارداری محصول می شود. برطرف کننده کمبود کلسیم وجلوگیری از عوامل کمبود این عنصر مانند بدشکلی و لهیدگی و عارضه لکه پوست استخوانی و... می شود.

ویژگی ها 1-استفاده ازامینو اسید در ترکیب Aminoca با تحریک هورمونها و آنزیمهای گیاهی،موجب جذب سریع و بهتر کلسیم و افزایش کیفیت و اندازه میوه می گردد.
2-چون به صورت کلات میباشد به صورت چنگالی عمل کرده و درصد جذب بسیار بالایی بخصوص در آب و خاک قلیایی دارد.
آنالیز محصول کلسیم: 12 درصد، آمینو اسید: 5 درصد، ازت: 6درصد
دستور مصرف اردیبهشت ماه و پس از برداشت بصورت محلول پاشی و به میزان 3 - 1 لیتر در 1000 لیتر آب
ملاحظات مقادیر توصیه شده کلی بوده و بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، میزان محصول، شدت کمبود و... قابل تغییر بوده و با توجه به نیاز گیاه در 2 تا 3 نوبت قابل تکرار است. توصیه می گردد قبل از محلول پاشی درختان میوه هسته دار، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود. در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود. کود کلسیم قابلیت اختلاط با اغلب سموم و کود ها را ندارد و بهتر است به تنهایی استفاده شود.

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection